Doręczanie oświadczeń
Doręczanie oświadczeń – to czynność notarialna, która polega na doręczeniu przez notariusza, na żądanie strony, stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia, które może wywoływać skutki prawne. Treść takiego oświadczenia można: wnieść ustnie do protokołu, przesłać drogą pocztową lub wręczyć osobiście notariuszowi. To notariusz dokonuje oceny, czy treść oświadczenia wywołuje skutki prawne. Doręczenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego (dotyczących doręczania pism procesowych). Notariusz lub zatrudniony w kancelarii pracownik doręcza oświadczenie we wskazane przez stronę miejsce. Na żądanie strony doręczenie oświadczenia można również przesłać listem poleconym.

Potwierdzeniem czynności doręczenia jest protokół sporządzony przez notariusza. Gdy strona przeciwna poda ustnie odpowiedź do protokołu lub udzieli pisemnej odpowiedzi i oświadczy, że podpisze protokół, notariusz zamieszcza odpowiedź w protokole. Notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia, w którym zamieszcza odpowiedź, jeżeli była udzielona w sposób wyżej opisany.

Warto wspomnieć, że w praktyce doręczanie oświadczeń może być wykorzystywane m. in. przy wzywaniu dłużnika do zapłaty.

Taksa notarialna za doręczenie

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł + 23% VAT.