Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach
Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych pojawia się potrzeba, a czasami obowiązek, wylegitymowania się poświadczonymi dokumentami lub dokonania czynności prawnej w szczególnej formie, np. z poświadczeniem przez notariusza własnoręczności podpisów na dokumentach. Aby to zrobić, należy notariuszowi przedstawić dowód stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport) osób podpisujących dokument. Podpis może być złożony w obecności notariusza, który to potwierdzi – co jest regułą. Podpis może być jednak złożony wcześniej. Wtedy osoba podpisana na dokumencie powinna uznać przed notariuszem własnoręczność swojego podpisu, co notariusz zaznacza w treści tzw. „klauzuli poświadczeniowej”.

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać:
* datę i miejsce sporządzenia poświadczenia,
* oznaczenie kancelarii,
* podpis notariusza,
* pieczęć notariusza.

Poświadczenie – na żądanie klienta – może zawierać godzinę i minutę dokonania czynności notarialnej.
Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z tak zwanych form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, oświadczeń o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, zbycia ogródka działkowego (działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej – przeniesienie praw do działki – a umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi).

Taksa związana z poświadczaniem własnoręczności podpisów

Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega taksie notarialnej w wysokości:
* na dokumentach, jeżeli przedmiot został oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + 23% VAT,
* na pełnomocnictwach lub innych dokumentach – 20 zł + 23% VAT (za jeden podpis).

Aby prawidłowo obliczyć taksę notarialną, należy pomnożyć liczbę złożonych podpisów na dokumentach przez obowiązującą stawkę taksy notarialnej. Przykładowo trzy podpisy na jednym dokumencie pełnomocnictwa – taksa notarialna wyniesie 3 x 20 zł = 60 zł + VAT.