Poświadczenie daty okazania dokumentu
Zdarza się, że w praktyce zaistnieje konieczność wylegitymowania się poświadczonymi dokumentami, np. z poświadczeniem przez notariusza daty okazania dokumentu. W tzw. klauzuli poświadczeniowej wymienia się: imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która dokument okazała. Warto wspomnieć, że poświadczenie daty okazania dokumentu może uzyskać także osoba, której dokument nie dotyczy (np. pracownik spółki). Na żądanie klienta w poświadczeniu umieszcza się także godzinę i minutę okazania dokumentu. Przy dokonywaniu czynności notarialnej poświadczania daty okazania dokumentu notariusz nie poświadcza własnoręczności złożonych na dokumencie podpisów.

W praktyce umieszczenie na dokumencie klauzuli notariusza poświadczającej datę okazania dokumentu przekształca formę dokumentu ze zwykłej pisemnej na pisemną z datą pewną. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w kwestiach dowodowych – wykazuje się w ten sposób, że dany dokument istniał w czasie, kiedy okazano go notariuszowi. Forma pisemna z datą pewną jest zastrzeżona w niektórych przepisach, m. in. w art. 678. Kodeksu cywilnego: „W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.”.

Taksa związana z poświadczaniem daty okazania dokumentu

Poświadczenie daty okazania dokumentu podlega taksie notarialnej w wysokości 6 zł + 23% VAT za każdą stronę okazanego dokumentu.