Protokoły spisywane przez notariusza
Art. 104 ustawy Prawo o notariacie stanowi, że notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Ponadto notariusz spisuje protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności (prawnych lub faktycznych) oraz zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności odnoszące się do stawiennictwa stron lub składanych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie klienta – niestawiennictwa drugiej strony (np. kupującego przy zaplanowanej w kancelarii notarialnej umowie sprzedaży).

Protokoły sporządza się i spisuje również w innych sytuacjach wymienionych w ustawie, jak np. przyjmowanie dokumentów na przechowanie (art. 107 ustawy Prawo o notariacie), papierów wartościowych albo pieniędzy w walucie polskiej lub obcej (art. 108 ustawy Prawo o notariacie).

Trzeba podkreślić, że notariusz spisuje zawsze protokół w formie aktu notarialnego. Obowiązek spisania protokołu w formie aktu notarialnego może wynikać z ustawy, umowy, statutu, regulaminu lub aktu o charakterze wewnętrznym danej osoby prawnej.

 

Zazwyczaj protokołowane są zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, walne zgromadzenia spółek akcyjnych, ale mogą być również sporządzane protokoły z walnych zgromadzeń spółdzielni lub zebrań wspólnot mieszkaniowych.
Uwiarygodnienie zapisu strony internetowej (tzw. protokół otwarcia strony internetowej)
Mając na względzie, z jednej strony, ograniczony zakres stosowania metody „oględzin” strony internetowej w ramach rozprawy w sądzie, a z drugiej strony – niską wiarygodność samego wydruku strony internetowej, trzeba się odnieść do kwestii możliwych metod uwiarygodnienia zapisu strony internetowej w formie drukowanej.
Istotny problem związany z wiarygodnością wydruków lub innych zapisów stron internetowych dotyczy, po pierwsze, tego, czy taki zapis jest zgodny z tym, co faktycznie było widoczne na ekranie monitora (jako wyświetlana i widoczna strona internetowa), po drugie, tego, kiedy zapis taki został dokonany. Prawdopodobna manipulacja może obejmować zarówno samą treść strony internetowej (poprzez dodanie lub usunięcie pewnych elementów do wydruku strony w stosunku do funkcjonującego w sieci oryginału), jak i czas pojawienia się lub usunięcia określonej treści na stronie internetowej (co może mieć istotny wpływ na określenie rozmiarów szkody, z kolei w niektórych przypadkach może nawet przesądzać o odpowiedzialności prawnej z tytułu udostępniania pewnych informacji na stronie internetowej). W związku z powyższym, jednoznaczną oraz niepodważalną z powszechnie dostępnych metod uwiarygodniania wydruku strony internetowej jest dokonanie tego przy udziale notariusza. Od strony praktycznej wygląda to w ten sposób, że notariusz, na wzór sądu, dokonuje za pośrednictwem podłączonego do internetu komputera oględzin danej strony „www”. Następnie notariusz sporządza protokół stwierdzający, że w określonej dacie, pod określonym adresem internetowym widoczna była strona zawierająca konkretne treści. Specyfikacja zastanych na stronie „www” treści może być przedstawiona w formie opisowej lub, co się wydaje precyzyjniejsze i pozwala uniknąć zarzutu prezentowania wybiórczych danych, w formie załączonego do protokołu notarialnego wydruku strony internetowej.

Taksa notarialna związana ze spisywaniem protokołów

Podane poniżej maksymalne stawki taksy notarialnej obowiązują przy sporządzaniu protokołu przez notariusza:

  • * 750 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni, z wyjątkiem protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki, kiedy to wynagrodzenie notariusza naliczane jest zgodnie z §3 rozporządzenia na podstawie różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego,
  • 1100 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, z wyjątkiem protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki, kiedy to wynagrodzenie notariusza naliczane jest zgodnie z §3 rozporządzenia na podstawie różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego,
  • 500 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki, niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
  • 300 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej,
  • 1000 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego,
  • 100 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród,
  • 50 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł + 23% VAT,
  • 200 zł + 23% VAT – za sporządzenie innego protokołu (np. protokołu z otwarcia strony internetowej „www”).