Wypisy, odpisy i wyciągi

Do wąsko rozumianych czynności notarialnych zalicza się również sporządzanie wypisów aktu notarialnego, odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych. Warto wskazać, że wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, lecz nie zawiera poprawek dokonanych na oryginale. Z kolei odpis odzwierciedla całą treść oryginału, wyciąg tylko jego określoną część. Poświadczony przez notariusza wypis, odpis lub wyciąg ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o notariacie.

Notariusz może wydać wypis aktu notarialnego tylko niektórym podmiotom: stronom, osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, następcom prawnym ww. osób, innym osobom – po wyrażeniu zgody przez strony lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego. Wydanie przez notariusza wypisu osobie nieuprawnionej jest złamaniem powszechnie obowiązującego prawa i naruszeniem tajemnicy zawodowej notariusza.

Zgodnie z przepisem art. 110 § 3 ustawy Prawo o notariacie w nagłówku wypisu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz oraz opatruje go pieczęcią. Jeżeli wypis ma więcej niż jeden arkusz musi być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią. Wydanie wypisu jest czynnością notarialną. Warto podkreślić, że oryginał aktu notarialnego ma swój numer w Repertorium A notariusza, również wypis aktu notarialnego ma swój oddzielny numer w Repertorium A notariusza

Do czynności wydawania wyciągów lub odpisów stosuje się identyczne zasady co przy wydawaniu wypisów.

Taksa notarialna związana ze sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT.