Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów

Do czynności notarialnych zalicza się również sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale. Odpis odzwierciedla całą treść oryginału, wyciąg tylko jego część. Notarialnie poświadczony wypis, odpis lub wyciąg ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o notariacie.

Notariusz może wydać wypis aktu notarialnego:

  • stronom,
  • osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu,
  • następcom prawnym w/w osób,
  • innym osobom – po wyrażeniu zgody przez strony lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego.

Zgodnie z art. 110 § 3 ustawy Prawo o notariacie w nagłówku wypisu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje go pieczęcią. Jeżeli wypis ma więcej niż jeden arkusz musi być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady co przy wydawaniu wypisów.

W przypadkach przewidzianych w ustawach notariusz przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach sądom i innym organom państwowym.

Opłaty związane ze sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT.