Czynności notarialne
W opozycji do przedstawicieli innych zawodów prawniczych (np. adwokatów, radców prawnych) notariusz nie świadczy usług prawniczych. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, tj. czynności, którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zawsze przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw oraz słusznych interesów stron lub innych osób, dla których czynność ta może wywoływać skutki prawne. Notariusz obowiązany jest także do bezpłatnego udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień, dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, zatem nie udziela płatnych porad prawnych.

Standardem jest, że czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie jego kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólnoty mieszkaniowej) lub szczególne okoliczności (w szczególności stan zdrowia klienta). Co do zasady czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jest możliwość dokonania czynności w języku obcym, ale notariusz korzysta wtedy z pomocy tłumacza przysięgłego danego języka. Dokumenty potrzebne do dokonania czynności notarialnej (wraz z danymi stron czynności notarialnej) powinny być dostarczone odpowiednio wcześnie do siedziby kancelarii, przed wyznaczonym terminem dokonania czynności.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej. Stwierdzenie tożsamości powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:
* sporządza akty notarialne;
* sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
* podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
* sporządza poświadczenia;
* doręcza oświadczenia;
* spisuje protokoły;
* sporządza protesty weksli i czeków;
* przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
* sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
* składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.
* sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W interesie klientów notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywanie czynności notarialnej i obowiązek ten trwa nieprzerwanie nawet po odwołaniu notariusza z pełnionej przez niego funkcji. Jedynym wyjątkiem od reguły zachowania tajemnicy zawodowej jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu.

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie (tzw. taksę notarialną). Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (tzw. VAT), przekazywany przez notariusza właściwym organom podatkowym.